Nam châm nâng sử dụng nam châm điện

Nam châm nâng sử dụng nam châm điện sử dụng nguồn điện để tạo ra lực từ để nâng các khối nguyên vật liệu bằng sắt. Thường được sử dụng trong các nhà máy, xí nghiệp.

nam châm nâng điện

nam châm nâng điện

Đặc điểm:

Cần sử dụng nguồn điện, sử dụng dễ dàng.